Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Tesárske práce


Drevené konštrukcie

Stropné konštrukcie musia spĺňať rôzne kritériá, ktoré sú na ne kladené. Patrí k nim nosnosť (prenášanie náhodných a užitočných zaťažení a podlaží do podporujúcich zvislých nosných konštrukcií), odolnosť voči ohňu, zvuková a tepelná izolácia. Podľa materiálov sa stropné konštrukcie delia na drevené, železobetónové alebo kombinované, ktoré sú vyhotovené z rôznych materiálov.

Pri drevených konštrukciách je používané silnejšie drevo a pri väzbe dreva sa používajú okrem tesárskych spojov aj drevené kolíky, železné skoby, klince, pásy a skrutky.

Nedostatok kvalitného dreva spôsobil, že je spracovávané aj menej kvalitné drevo. Na to, aby bola zaistená jeho funkčná životnosť musia byť drevené konštrukcie a výrobky chránené stavebno-konštrukčným opatrením, alebo chemicky ošetrené (čo je aj vo väčšine krajín povinnosťou, najmä kvôli hrozbe biotických škodcov). Namiesto masívnych trámov sa používajú zbíjané alebo lepené a teda odľahčené konštrukcie. Drevený odpad sa využíva na výrobu aglomerovaných dosiek.

Funkčná životnosť drevených konštrukcií v interiéri sa odhaduje na 100 rokov. Pri rekonštrukciách, opravách a podkrovných vstavbách je nutné overiť stav drevených konštrukcií.

Pevnosť dreva sa znižuje:

Pred realizáciou finančne nákladných úprav starších drevených objektov je preto potrebné vykonať podrobný stavebno-technický prieskum (ktorým sa zistí stav podzákladia, pevnosť malty, muriva, vlhkostné pomery objektu, stav drevených konštrukcií a ich zaradenie do triedy akosti), ako aj mykologický prieskum (ktorým sa zisťuje rozsah a intenzita narušenia drevených konštrukcií biotickými škodcami).

Pri výstavbe, rekonštrukcii a opravách objektov sa treba vyhnúť niektorým projektovým, konštrukčným a technologickým chybám, napríklad:

Pri drevených konštrukciách musíme dbať na ich správne a bezchybné napájanie na seba ako aj na jednotlivé časti stavebnej konštrukcie. Pri spájaní dreva musíme zohľadniť vlastnosti dreva, jeho zloženie, tvar strešných nosníkov, účel, umiestnenie a zaťaženie konštrukcie, rozpätie a rozdelenie odporu, ako aj horné osvetlenie či vzhľad z architektonických dôvodov.

Novodobé strešné konštrukcie sa podľa spájania ich drevených častí rozdeľujú na: