Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Poradenstvo a odborné posudky


Ponúkame odborné poradenstvo v štádiu predprojektovej prípravy, v štádiu projektovej prípravy, ako aj v štádiu realizácie. Vypracujeme odborné posudky k návrhom riešení Vašej stavby/Vášho objektu, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou projektovej dokumentácie celej úspešnej realizácie.

Čím sme výnimoční

Výrobná dokumentácia je jeden z najdôležitejších, ak nie celkom najdôležitejší prvok v rámci realizácie skladieb strešných plášťov, izolácií, či tesárskych, klampiarskych a pokrývačských prác. Význam výrobnej dokumentácie spočíva v jej podrobnom spracovaní, kde sa vymedzia všetky rozhodujúce detaily, nadväznosti jednotlivých vrstiev strešného plášťa, spôsob odvetrania a odvodnenia. Vo výrobnej dokumentácii sa taktiež podrobne navrhne typ a množstvo snehových zachytávačov, vyšpecifikuje sa kvalita a množstvo všetkých materiálov, ktoré nejakým spôsobom vstupujú do konštrukcie strešného plášťa (a to do posledného klinca či šróbu). Výrobná dokumentácia slúži na identifikáciu tepelných mostov a iných konštrukčne mimoriadne dôležitých súvislostí.

Kvôli vyššie uvedeným dôvodom je výrobná dokumentácia najdôležitejší dokument v rámci realizácie konkrétneho objektu, ktorý musí pred zahájením realizácie schváliť celý príslušný technický manažment stavby. Jej význam spočíva okrem spomenutého aj v tom, že počas realizácie tým pádom nedochádza k experimentovaniu a hazardovaniu s finančnými prostriedkami investora.

V našej spoločnosti TOR spol. s r.o. sa výrobnej dokumentácii venujeme podrobne, precízne a nenechávame tak nič na náhodu.

Nižšie si môžete pozrieť názorné ukážky výrobnej dokumentácie objektov realizovaných našou spoločnosťou.

 

Pár fotografií z priebehu našej realizácie:

 

Našim hlavným cieľom je vyhnúť sa takýmto a podobným situáciám, ktoré z veľkej časti vznikajú práve v dôsledku nesprávne/nedôsledne navrhnutej a vypracovanej výrobnej dokumentácie: