Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Tesárske práce


Drevo ako stavebný materiál

Výhody používania dreva ako stavebného materiálu sú dobre známe v stavebnom aj nábytkárskom priemysle. V súčasnosti sa môže na drevo pozerať nedôveryhodne z hľadiska jeho spoľahlivosti a náchylnosti na biotických škodcov (plesne, riasy, lišajníky, machy, drevokazné huby, hmyz), ktoré môžu v dreve spôsobovať deštrukčné procesy. Pokiaľ sme však dobre informovaní o ochrane dreva, a patričné ochranné opatrenia aj dôsledne aplikujeme na používaný drevený stavebný materiál, môžeme sa plne sústrediť na jeho výhody. Už od dávnych čias sa využívalo na rôzne účely pre svoju dostupnosť a ľahkú spracovateľnosť, relatívnu pevnosť, malú hmotnosť a dobré tepelnoizolačné vlastnosti.

Pre poznanie vlastností, výhod a nevýhod dreva je nevyhnutné poznať jeho skladbu. Drevenú hmotu tvorí:

Trvanlivosť dreva bez náteru a impregnácie závisí od anatomickej štruktúry, chemického zloženia, ako aj na obsahu vody a objemu vzduchu v drevenej hmote. Drevené vlákna odolávajú lepšie biologickým vplyvom ako ostatné prvky drevenej hmoty. Drevo využívané na tesárske práce musí byť zdravé, rovno zrastené a vyrúbané vo vhodnom čase – najvhodnejšie sú zimné mesiace, kedy sú šťavy stromov stuhnuté a drevo tak má vyššiu hustotu. Prirodzená odolnosť dreva proti určitým druhom plesniam napádajúcim drevo sa dá stanoviť laboratórnymi skúškami, kedy sa drevené hranoly na 3 mesiace vystavia pôsobeniu čistých kultúr plesní a základom posúdenia testovanej vzorky je jej úbytok na hmotnosti v %.

V tabuľke sú uvedené základné druhy dreva a ich trvanlivosť

STUPEŇ TRVANLIVOSTI DRUHY DREVA
MÁLO TRVANLIVÉ smrek, buk, hrab, javor, jelša, breza, lipa, vejmutovka, topoľ
TRVANLIVÉ jaseň, borovica letná (jadro), jedľa
VEĽMI TRVANLIVÉ agát, letný a zimný dub, smrekovec, brest, tis, borovica čierna a i.

K zásadám konštrukčnej ochrany dreva patrí jeho ochrana pred vlhkosťou, hnilobou, hmyzom, požiarom a ďalším vplyvom (napríklad chemická korózia), prístup drevených konštrukcií pre prípad kontroly ich stavu. Častiam dreva, ktoré sú vystavované kolísaniu vlhkosti, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Pre kvalitu a bezpečnosť drevených konštrukcií a stavieb je mimoriadne dôležité, aby ich výrobu a montáž realizovali podniky a závody, ktoré majú pre daný druh konštrukcie kvalifikovaných pracovníkov.

Pri používaní dreva ako stavebného prvku je potrebné dbať na maximálnu vlhkosť využívaných drevených prvkov, ktorá sa má merať kvalitným prístrojom, napríklad elektrickým vlhkomerom. Odporúčané hodnoty hornej hranice vlhkosti sú:

Pre nechránené objekty je nutné odstránenie alebo obmedzenie zdrojov vlhkosti, avšak ochrana pred vlhkosťou je na mieste aj u chránených objektov, a to vhodne zvolenými konštrukčnými úpravami. U stavieb je nutné chrániť ich najmä pred dažďovou vodou, vedeniu vlhkosti, kondenzáciou vody a pred vlhkosťou v priebehu stavby.

Tesárske práce sú firmou TOR spol. s r.o. vykonávané prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov, ktorí v tejto oblasti majú dlhoročné skúsenosti. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 

Čerpané aj zo zdroja: MĚŠTAN, R.: Obytná podkroví a půdní vestavby. Sobotáles, Praha, 1995. ISBN: 80-85920-14-X. str. 128.
KOHOUT, J.; TOBEK, A.; Müller,P.: Tesařství Tradice z pohledu dneška. Grada Publishing, Praha, 1996. ISBN: 80-7169-413-4. str. 11,15,237-246.
BAIER, J.; TÝN, Z.: Ochrana dřeva. Grada Publishing, Praha, 1996. ISBN: 80-7169-275-1. str. 9-11, 43-47.