Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Klampiarske práce


Oplechovanie stavebných konštrukcií

Oplechovaním sa rozumie pokrývanie vodorovných či šikmých plôch plechom. Má mimoriadny význam z hľadiska spoľahlivosti a funkčnosti stavby celého objektu, keďže jeho primárna funkcia spočíva v ochrane objektu a predchádzaniu prenikania vody zo zrážok alebo topiaceho sa snehu do podkladu strešnej konštrukcie. Na prednej strane býva oplechovanie ukončené odkvapom, na zadnej strane úpravou, ktorá umožňuje pripojenie na krytinu, murivo a pod.

Oplechovanie odkvapov

Odkvap je najnižšie položená vodorovná, šikmá či zakrivená hrana strechy, ktorú je potrebné oplechovať v prípade, že krytina neprečnieva zo strešnej plochy nad žľab. Plech pri odkvapoch musí mať pevný podklad, u drevených krovov to je väčšinou debnenie, u plochých striech betón. Odkvapový plech sa pripevňuje na podkladový plech alebo podkladový oceľový pás a to klincami do zabetónovaných klátikov, priebežných latiek alebo do tesárskej konštrukcie. Jednotlivé diele oplechovania sú spojené jednoradovým nitovaním a spájkovaním.

Oplechovanie úžľabia

Úžľabie vzniká v mieste styku dvoch strešných plôch, ktoré sú v určitom uhle od seba odklonené. Úžľabie sa nepokrýva krytinou, ale pred pokrývaním strešných rovín sa oplechuje, pričom profil plechu závisí od sklonov úbočí strešných plôch a od druhu použitej krytiny. Oplechovanie úžľabia má mať na obidvoch stranách vodné drážky, aby voda neodtekala do plechu pod krytinu do podstrešia. Treba venovať pozornosť správnemu pokladaniu plechu a jeho spájaniu, aby sa úžľabový plech nedeformoval a nerozrušoval okraje krytiny.

Oplechovanie hrebeňov a nároží

Hrebeň je najvyššia vodorovná, šikmá alebo zakrivená strešná hrana strechy. Nárožím sa nazýva miesto styku dvoch strešných plôch, ktoré sú k sebe sklonené v určitom uhle. Na oplechovanie hrebeňov a nároží sa väčšinou používa oceľový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, zinkový plech hrubý 0,5 mm alebo medený plech hrubý 0,6 mm. Plech určený na oplechovanie je ohnutý podľa uhla hrebeňa alebo nárožia, prispôsobený použitej krytine a pozdĺž hrán vystužený jednoduchým ohybom širokým 15-20 mm, obráteným ku krytine. Plech pripevňujeme pomocou podkladových pásov, oceľových príchytiek či oceľových vystužovacích pásikov z plochej ocele, skrutkami alebo klincami do vrcholového väzníka.

Oplechovanie ríms

Rímsy sú pozdĺžne vodorovné vyčnievajúce časti fasády, zhotovujú sa v rôznych výškach a na rôznych miestach fasády, najbežnejšie sú hlavné, pásové, podokenné a nadokenné. Oplechovanie ríms je dôležité z hľadiska ochrany fasády pred vodou, ktorá môže na vodorovných plochách ríms stáť dlhší čas a nasiaknuť do fasádneho muriva.

Oplechovanie balkónových múrov a nadmuroviek

Krycí plech na oplechovanie balkónových múrov a nadmuroviek sa k tehlovému murivu pripája po obidvoch stranách drôtenými príponkami alebo zahnutím odkvapnice na lemovanie muriva. K betónovému murivu sa pripája klincami do zabetónovaných klátikov. Časti plechového krytia sú navzájom spojené jednoradovým nitovaním a spájkovaním, pri nadmurovkách jednoduchou stojatou alebo ležatou drážkou. Odkvapnice zvyčajne presahujú cez hotovú omietku priečelia 25-30 mm.

Okrem oplechovania stavebných konštrukcií Vám firma TOR spol. s r.o. ponúka aj lemovacie práce na stavbách, ktoré sú takisto veľmi dôležité z hľadiska ochrany objektu pred zatekaním do škár, ktoré sa vytvárajú pri priechodoch rôznych telies cez strešnú rovinu. Ide konkrétne o lemovanie: