Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Klampiarske práce


Metalické fasádne obklady

Fasády na báze kovu sa postupne presadzujú aj v našich zemepisných šírkach. Metalické opláštenia budov, ktoré si v západnej Európe už našli svoje miesto, prežívajú osvetu až v poslednom čase. Riešitelia projektov čoraz viac siahajú po ušľachtilých materiáloch s takmer neobmedzenými výrazovými možnosťami. Získavajú si stále väčšiu dôveru investorov, ktorí ich neváhajú využiť aj na veľkých projektoch.

Fasády na báze kovov sa uplatňujú nielen v nebytových budovách, ale využívajú sa aj na opláštenie rodinných alebo bytových domoch. V oblasti bytových objektov môže vzniknúť zaujímavý technický detail, keď sa posledné ustupujúce technické podlažie oplášti plechom. Ustupujúca fasáda sa tak efektívne odlíši od fasády prebiehajúcej na ostatných podlažiach. Inšpiratívne prechody vznikajú kombináciou metalického opláštenia s omietkami či keramikou. Veľká tvárnosť ušľachtilých materiálov, ako sú meď, titánzinok, antikoro a hliník, umožňuje vytvárať z kovových plátov nepravidelné tvary a plochy. Metalické opláštenie patrí medzi systémy s výrazovými možnosťami, ktoré môže ponúknuť len málo porovnateľných systémov.

Najväčšou výhodou metalických fasád je ich bezúdržbovosť. Treba však rozlišovať fasády z ušľachtilých materiálov bez povrchovej úpravy a s povrchovou úpravou. Slovenská prax ukazuje, že sa materiály s povrchovou úpravou snažia konkurovať ušľachtilým kovom. Farba však podlieha degradácii rýchlejšie ako ušľachtilý homogénny kov. Ich bezúdržbovosť spočíva v povrchovej vrstve, ktorú si materiál sám vytvára. Ak však nie je povrch rýdzi, vznikajú povrchové poškodenia, ktoré životnosť podstatne znižujú. Ak sa poškodí povrch ušľachtilých materiálov, nastáva proces hojenia, ktorým sa poškodenie odstráni. Významnou vlastnosťou kovových fasád je aj dlhá životnosť. Pri ušľachtilých materiáloch ako meď, antikoro, titánzinok hovoríme o životnosti viac ako 150 rokov. Pre meď a titánzinok je okrem samohojivého procesu charakteristický aj samočistiaci proces. Materiál vyzrieva, vytvára kryštáliky, dopĺňa patinu a chráni sa tak proti klimatickým vplyvom. Medzi ďalšie výhody kovových fasád z ušľachtilých materiálov patria: ekologická neškodnosť, nízka hmotnosť, ľahká spracovateľnosť, absolútna odolnosť proti UV žiareniu, ochrana pred bleskom vďaka vysokej elektrickej vodivosti atď.

Asi najväčšou nevýhodou materiálu je jeho vysoká cena. Preto zaraďujeme tieto obklady do cenovej kategórie takmer kamenných obkladov. Pri výbere materiálu však treba brať do úvahy aj životnosť fasádneho obkladu a nulové udržiavacie náklady. Užívateľskej spokojnosti však predchádza dôkladná realizácia a dodržanie technickej a technologickej disciplíny v zmysle zásad prevetrávania obvodového plášťa a zabezpečenia dilatácie jednotlivých dielov opláštenia a aj dilatácie ako celku. Podkladová konštrukcia musí byť uspôsobená a prvky opláštenia sa musia usporiadať tak, aby sa neprekročila hraničná dĺžka, pri ktorej je problematická rozťažnosť. Často skloňovanou nevýhodou je aj korózia. Sú rôzne typy korózií kovových materiálov: kontaktná – galvanická, betónová či maltová. Galvanická korózia hrozí najmä pri kombinácii medi s ostatnými kovmi. Na kovové povrchy negatívne pôsobia aj posypové soli. V procese návrhu opláštenia preto treba predvídať a vybrať druh materiálu a jeho ochranu podľa okolitého prostredia. Nemožno tvrdiť, že kovové materiály sú jednoznačne rezistentné. Žiadny materiál nie je úplne rezistentný proti agresívnemu pôsobeniu, avšak komplexnými vedomosťami o vlastnostiach používaných materiálov a následnými krokmi v realizácii môžeme dôsledky tohto nežiaduceho pôsobenia značne obmedziť.

Spôsoby opláštenia kovových fasád
Fasádne systémy, ktoré sa bežne používajú, sa podľa spôsobu zhotovenia rozdeľujú na:

Plochy nepravidelných tvarov možno vytvoriť správnym výberom systému opláštenia, pri ktorom treba  prihliadnuť na zvolený tvar. Konečný výsledok závisí predovšetkým od podkladovej konštrukcie. Nemožno sa spoliehať na až laické konštatovanie, že v plechu sa to nejako vyrovná. Fasáda vyzerá presvedčivo, iba ak je správne zhotovený podklad. Podľa zvoleného druhu obkladu sa volí adekvátny podklad. Často ide o nosnú hliníkovú konštrukciu s konzolami, na ktoré sa prichytáva obkladový panel. Na trhu sú k dispozícii viaceré typy horizontálnych panelov, napr. vlnovka, trapézový plech atď. Predpísaná vzduchová škára na odvetranie konštrukcie opláštenia je 30 mm. Systém horizontálnych panelov sa montuje na dvojdielnu hliníkovú konštrukciu. Zabezpečí sa tak možnosť rektifikácie nerovností steny minimálne v jednom smere. V praxi sa využívajú aj trojdielne konštrukcie. Ak sa realizuje fasáda na tradičnú uhlovú stojatú drážku alebo na šablóny, možno použiť dosku OSB alebo drevotrieskovú. Odvetraná vzduchová škára sa zabezpečí hranolom, ktorý sa pripevní na nosnú stenu. Rozdielnou výškou hranola a tepelnej izolácie vytvoríme už spomínanú výšku vzduchovej škáry. V predmetných systémoch nosných podkonštrukcií je nevyhnutné brať do úvahy tepelnofyzikálne hľadiská a hľadisko požiarnej ochrany budov. V súčasnosti sa do popredia dostávajú spôsoby opláštenia, ktoré nevyužívajú prefabrikovaný systémový prvok, ako napr. horizontálne a vertikálne panely, trapézové plechy. Začínajú sa využívať polovýrobky. Ide o tabule, z ktorých sa priamo na stavbe vytvárajú šablóny, ktoré majú z každej strany spätý ohyb. Do ohybov sa pripevnia príponky, ktorými sa šablóny kotvia do podkladu a vytvárajú zaujímavú štruktúru.

V procese montáže je najdôležitejšia príprava realizácie. V rámci prípravy sa zhotoví kompletný kladačský plán fasády. V ňom sa vytýčia podkladové prvky nosného roštu a predpíše dilatácia. Podkladové konštrukcie umožňujú dodatočne vyrovnávať prípadné nerovnosti na fasáde. Pri realizácii prestupov opláštenia je nevyhnutné vopred určiť spôsoby, ako sa budú tieto prestupy realizovať. Mali by sa riešiť tak, aby sa umožnilo prevetrávanie fasády aj v priestore prestupov. Fasáda by mala prevetrávať prívod vzduchu pri úpätí, pri sokli a v mieste nadpražia. Odvetranie by sa malo realizovať podľa možnosti v najvyššom mieste opláštenia, napr. v mieste atiky, pri oknách pod parapetom. Pritom treba prihliadať aj na postup montáže fasádnych obkladov. Ak montujeme fasádne obklady zhora nadol, môžeme zároveň rozoberať lešenie. Ide o veľkú výhodu oproti montovaniu fasádnych obkladov zdola nahor. Vtedy je nevyhnutné domyslieť aj miesta ukotvenia lešenia.

Čerpané zo zdroja: Boros, G.: Výrazové možnosti fasád na báze kovu, 2007. Dostupné na internete.