Istota v izoláciách už viac
ako
25 rokov

Hydroizolácie


Strechy a úžitkové priestory

O strechách v skratke:

Strecha je stavebná konštrukcia, ktorá sa nachádza nad chráneným alebo vnútorným prostredím a je vystavovaná priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných vplyvov. Strechy majú v stavebníctve významné postavenie, najmä z hľadiska obalového plášťa budov, keďže môžu do významnej miery ovplyvňovať či oslabovať kvalitu, bezpečnosť a krásu stavieb rôznych objektov.

Strecha významnou mierou prispieva k zabezpečeniu a udržiavaniu požadovaného stavu vnútorného prostredia daného objektu. Strechy sa skladajú z vrstiev, ktoré plnia viaceré funkcie (nosnú, hydroizolačnú, expanznú, tepelnoizolačnú, podkladovú, ochrannú, dilatačnú, spojovaciu, separačnú, stabilizačnú, drenážnu, filtračnú, vegetačnú, pohľadovú a ďalšie). Kvalita jednotlivých vrstiev striech sa odráža na celkovej kvalite strechy, preto žiadnu z nich netreba podceňovať.

Účel strešnej krytiny z hydroizolačného hľadiska spočíva v ochrane podstrešných priestorov a niektorých vrstiev strechy pred atmosférickou, povrchovou, účelovou či technologickou vodou všetkých skupenstiev. Z tepelnoizolačného hľadiska ide o chránenie objektu pre teplotou vzduchu a jej kolísaním, ako aj slnečným žiarením, únikom tepla a pod.

Strechy možno rozdeliť:

Podľa sklonu strešných rovín na:

Podľa využitia striech na:

Podľa zostavy strešného plášťa:

Podľa riešenia problémov prenikania vodnej pary do strechy:

Podľa druhu používanej krytiny:

Z hľadiska difúzneho odporu krytiny:

Konštrukciu striech, návrh postupu vrstiev strechy v skladbe strešného plášťa, ako aj používané materiály je potrebné určovať s ohľadom na podmienky realizácie stavby a miestne klimatické podmienky. Ani správne konštruovanie a realizácia časti strechy nezabezpečuje jej spoľahlivosť, pokiaľ sa nevenuje pozornosť detailom a nie sú správne vyriešené a zrealizované. Ako to robíme my a prečo by ste si mali vybrať nás sa dozviete TU.

Ploché strechy

Plochá strecha je ochranná konštrukcia nad posledným podlažím budovy so sklonom krytiny do 10°, ktorá sa skladá z nosnej konštrukcie a strešného plášťa.

Na obrázku sú znázornené príklady vrstiev plochej strechy.

1.2.1-Ploché-strechy-do-textu

Na území Slovenska sú ploché strechy často využívané, o čom svedčí aj fakt, že tu nájdeme širokú škálu rôznych skladieb strešných plášťov plochých striech a takmer všetky typy ich konštrukcií. Konštrukčno-materiálový vývoj plochých striech prešiel za posledné desaťročia veľkými zmenami, ktoré sú podmienené novými poznatkami o výrobe a zabudovávaní do konštrukcie. V súčasnosti sa používajú najmä jednoplášťové ploché strechy s parozábranou, ploché strechy s opačným poradím vrstiev a kompaktné ploché strechy.

Medzi najväčšie výhody plochých striech zaiste patrí ich polyfunkčnosť, ktorá spočíva v ľubovoľnej forme ich využitia – napr. terasy, výsadba vegetácie, parkoviská, či športoviská. V posledných rokoch sa čoraz viac dostávajú do obľuby vegetačné/zelené strechy, viac o nich sa dočítate TU.

 

Šikmé strechy

Šikmé strechy sú strechy so sklonom vonkajšieho povrchu krytiny v rozmedzí 10°-45°. Koncom 20. storočia sa začali šikmé strechy využívať „vo veľkom“, kedy sa začali realizovať najmä strešné plášte z obytných podkroví, a to najmä z ekonomických a technických dôvodov a možného využitia podstrešných priestorov. V mnohých prípadoch šikmých striech ide o nadstavbu na budove s plochou strechou.

Na obrázku sú znázornené príklady vrstiev strešného plášťa šikmej strechy.

1.2.2-Šikmé-strechy-do-textu

Pri navrhovaní a realizácii šikmých striech treba mať na zreteli požiadavky vnútornej a vonkajšej klímy, ako aj technické a architektotické aspekty. Obalový plášť podkrovia musí spĺňať hydroizolačné, tepelnotechnické, energetické, vlhkostné a i. kritériá. Viac o strešných plášťoch používaných pri šikmých strechách sa dozviete TU.

Pre spoľahlivosť a kvalitu strešného plášťa je nevyhnutné prepracované navrhnutie jeho skladby a taktiež jeho detailov. Každá z vrstiev strešného plášťa má svoju funkciu, ktorú môže 100% plniť iba vtedy, ak sa dodržia správne konštrukčné zásady z hľadiska navrhovania a realizácie.

V súčasnosti sa najčastejšie využívajú dvojplášťové šikmé  a strmé strechy obytného podkrovia, jednoplášťové a trojplášťové sa používajú menej.

 

 

Vegetačné strechy a terasy

V posledných rokoch sa stále viac do popredia dostávajú vegetačné/zelené strechy či terasy, ktoré patria do kategórie pochôdznych plochých striech. V zahraničí sú realizácie vegetačných striech štandardom, s ohľadom na ich priaznivé vlastnosti týkajúce sa životného prostredia a rekreácie, čím tvoria alternatívu k stále viac zastavaným plochám v mestách.

Medzi pozitíva vegetačných striech okrem spomenutých patrí aj:

 • zadŕžanie zrážkovej vody, prachu
 • filtrovanie škodlivín v ovzduší, tlmenie hluku
 • chránenie strešného plášťa (najmä povlakovú krytinu) pred výkyvmi teploty a ultrafialovým žiarením
 • zvýšená ochrana interiéru pred chladom/prehrievaním a s tým spojené redukované náklady na vykurovanie a chladenie
 • protipožiarna ochrana budov (vegetačné strechy sú z kategórie nehorľavých striech)
 • rozšírený priestor pre ľudí a zvieratá, zvýšená hodnota objektu.

Pri úvahách o voľbe vegetačnej strechy či terasy pre svoj objekt treba vziať do úvahy aj nevýhody takýchto striech, medzi ktoré môžeme zaradiť:

 • zvýšenú statickú záťaž na nosnú konštrukciu strechy
 • zvýšenú starostlivosť s ohľadom na druh použitej zelene
 • zvýšené náklady na návrh a realizáciu

Na obrázku sú znázornené príklady vrstiev vegetačnej strechy

 

1.2.3 Vegetačné strechy a terasy do textu nový

Z hľadiska druhu použitej zelene sa vegetačné strechy rozdeľujú na:

 • vegetačné strechy s extenzívnou výsadbou, ktoré sa vyznačujú redšou a ľahšie skladanou výsadbou, kde ide najmä o zmesi tráv a bylín s minimálnou náročnosťou na ich údržbu
 • vegetačné strechy s intenzívnou výsadbou, ktoré sú porovnateľné so záhradou (používané sú najmä trávniky, trvalky, kríky a niektoré druhy stromov) a požiadavky na údržbu sú adekvátne vyššie

 

 

Bazény a parkoviská

Pri realizácii izolácií stavieb bazénov a parkovísk treba venovať zvýšenú pozornosť charakteru daného objektu.

Bazény sú špecifické vysokým namáhaním a statickým zaťažovaním vodou, parkoviská sú zase zaťažované dynamicky – vysoko frekventovaným pohybom vozidiel po ich povrchu. Pri realizácií stavieb tohto druhu je preto nevyhnutná stopercentná spoľahlivosť používaných materiálov pre izolačné vrstvy a samozrejme know-how, ako v takýchto prípadoch postupovať.

TOR spol. s r.o. má vyše 25 ročné skúsenosti, ktoré potvrdzujú kvalitu našich služieb.

 

Čerpané aj zo  zdroja:

MIKULÁŠ, M. OLÁH,J.: Krytiny a doplnkové konštrukcie striech. Bratislava, JAGA, 1997. ISBN: 80-967676-9-0, s. 11-26.

OLÁH, J. Poznatky prispievajúce k spoľahlivosti striech. In: Zborník z Bratislavského sympózia Strechy 2013. STU Bratislava, Stavebná fakulta. ISBN 978-80-227-3882-8. s. 175-179

Rippelová, Eva. Stavba domu, strecha: Konštrukcie vegetačných striech. 2010. Dostupné na internete.